Demo Equation in WordPress

 

Câu 3: Cho mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp. Trong đó,   L=\frac{1}{{2\pi }}(H);C=\frac{{{{{10}}^{{-4}}}}}{\pi }(F) R là một biến trở với giá trị ban đầu R = 70Ω. Mạch được mắc vào mạng điện xoay chiều đổi chiều dòng điện 100 lần trong 1(s). Khi điều chỉnh biến trở để R có giá trị tăng dần thì công suất trên mạch sẽ:

A. tăng dần.

B. Giảm dần.

C. ban đầu tăng dần sau đó giảm dần.

D. ban đầu giảm dần sau đó tăng dần.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *