Demo ID

[1002] Một con lắc lò xo có độ cứng k = 10 N/m, khối lượng của vật nặng bằng m = 200 g, dao động trên mặt phẳng nằm ngang, được thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 6 cm. Hệ số ma sát trượt giữa con lắc và mặt phẳng là μ = 0,1. Thời gian chuyển động của vật m từ lúc thả tay đến lúc vật m đi qua vị trí lực đàn hồi của lò xo nhỏ nhất lần đầu tiên là

A. 0,296 s                                    B. 0,444 s                          C. 0,222 s                          D. 1,111 s

 [1003] Một con lắc lò xo dao động điều hòa trong môi tường có lực cản. Tác dụng vào con lắc một ngoại lực cưỡng bức, tuần hoàn , tần số góc ω thay đổi được. Khi thay đổi tần số đến giá trị ω1 và 3ω1 thì biên độ dao động của hai con lắc đều bằng A1. Khi tần số góc bằng 2ω1 thì biên độ dao động của con lắc là A2. So sánh A1 và A2 ta có

            A. [latex] {A_1} = {A_2} [/latex]       B. [latex] {A_1} > {A_2} [/latex]          C.  [latex] {A_1} < {A_2} [/latex]        D. [latex] {A_1} \ge {A_2} [/latex]  

 

Recommended For You

Admin

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *